7 czerwca odbyło się pierwsze częściowe Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier”, w którym uczestniczyli mieszkańcy osiedla Moniuszki w Kętrzynie. Było to pierwsze spotkanie spośród pięciu, które odbędą się jeszcze w tym miesiącu. Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia została Halina Grochowska, a sekretarzem zebrania Tadeusz Ścibek, którzy sprawnie poprowadzili obrady.

Spółdzielcy głosowali m. in. nad przyjęciem rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego Spółdzielni oraz sprawozdania Zarządu. Jednym z punktów porządku obrad było też odwołanie trzech z pośród dziewięciu członków Rady Nadzorczej, do czego m.in. nawoływały anonimowe ulotki kolportowane na osiedlu. Spółdzielcy z osiedla Moniuszki, zbulwersowani pomówieniami i próbą wpływania na ich decyzje, zdecydowaną większością głosów wypowiedzieli się przeciwko odwołaniu członków Rady.

Prezes Zarządu udzielił szczegółowych informacji o sytuacji finansowej spółdzielni. Członkowie mają powód do zadowolenia, gdyż Spółdzielnia wygenerowała za rok 2017 nadwyżkę finansową, z której kwota 100 tys. zł zasili fundusz remontowy. Spółdzielcy w głosowaniach przyjęli wszystkie sprawozdania oraz udzielili absolutorium członkom Zarządu.

Ważnym punktem obrad było przyjęcie zmian statutu spółdzielni, podyktowanych nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, które weszły w życie we wrześniu ubiegłego roku.

Kolejne częściowe Walne Zebranie odbędzie się 11 czerwca na osiedlu Sikorskiego, a następne: 13-go na osiedlu Piastowskim, 18-go na osiedlu Korsze oraz 20-go na osiedlu Reszel. W imieniu Prezesa Zarządu serdecznie zapraszam do udziału w zebraniach.

Wczoraj (11.06) odbyło się drugie Walne Zebranie z mieszkańcami osiedla Sikorskiego w Kętrzynie. Ponownie większością głosów zostało udzielone absolutorium dla zarządu oraz przyjęto przedstawione sprawozdania.

Najbliższe Walne Zebranie jest przewidziane 13 czerwca na osiedlu Piastowskim, 18 czerwca na osiedlu Korsze oraz 20 czerwca na osiedlu Reszel.